• Vindkraftverket Helga

  • Vindkraftverket Helga

Vindkraftverket Helga

Vinkraftverket Helga. Fotograf: Joakim Söderberg 2018
Vindkraftverket Helga. Fotograf: Joakim Söderberg

Fakta

Vindkraftverket är av danskt fabrikat, Vestas typ V44 - 600 kW med trevingad turbin som vid drift roterar relativt konstant med ca 28 varv/minut. Full effekt genereras vid ca 13 m/s. Längden på varje vinge är 22 m och varje vinge väger drygt ett ton.

Verkets navhöjd är 55 meter. Tornet är av stål, svagt koniskt med en bottendiameter på 3,3 m. Tornet är fastbultat i ett övertäckt fundament på 9 m x 9 m som innehåller 102 m² betong.Fundamentet är även förankrat i berget med 26 förankringsstag, vart och ett provdraget med 40 ton.

Verket klarar en vindstyrka på 70 m/sek och kopplas ur om 10 minuters-medelvärdet överstiger 20 m/s (storm). Detta sker hos oss bara ca 2 - 3 gånger per år.

Hela vindkraftverket väger 70 ton fördelat på tornet 42 ton, maskinhuset 20 ton och rotorn 8,5 ton.

Lokalisering och produktion

Platsen
Vindkraftverket finns på Björkön, en halvö ca 30 km söder om Sundsvall. Platsen är en långsträckt ås ca. 1 km väster om fiskeläget Junibodsand. Läget har bra vind, nära till väg och kraftledning och läget stör inte närboende. Vindkraftverk har numera små bullerproblem. Endast 40 dB på ett avstånd av 350 m. Platsen ligger 1 km från närmaste granne. Vid val av plats tog vi också hänsyn till andra faktorer såsom rörligt friluftsliv och naturvård.

Vindtillgång
En enkel titt på en vindros för vår region visar att den dominerande vindriktningen är i sektorn NNV till NNO. Ett vindkraftverk producerar mer vid högre vindstyrkor och vinden bromsas över ojämn terräng. Detta innebär att Björköhalvön, som har vatten i nordlig riktning är ett bra läge. Produktionen är ca 0,9 GWh/år. vilket motsvarar hushållsel till ca 180 hushåll á 5 000 kWh eller eluppvärmning av drygt 45 villor á 20 000 kWh.

Investeringen
Närheten både till väg och kraftledning var gynnsam för anläggningskostnaderna. Totala investeringen blev endast 4,7 miljoner och finansierades av föreningens medlemmar genom köp av 1 100 andelar á 3 700 kr som gav ca 4 miljoner kronor. Dessutom fick föreningen 15 % statligt investeringsbidrag (ca 700 000 kr).

Byggnaden

Maskinhuset är stort som en husvagn. Det rymmer en generator av asynkrontyp och en växellåda som växlar upp rotorns långsamma rotation till 1500 varv per minut. Kablarna från generatorn hänger ner i tornets centrum och medger att maskinhuset kan rotera fyra hela varv när det vänder sig upp mot vinden.

Nedanför verket finns ett transformatorhus där generatorspänningen 690 Volt omvandlas till distributionsnätets spänning. Anslutning till elnätet sker till en 12 kV kraftledning mellan Björkön och Lörudden som passerar ca 80 m bort.

Bygget startade i månadsskiftet september/oktober 1997, den 18 november påbörjades resningen av vindkraftverket. Tre dagar senare, på Helga-dagen, togs verket i drift och producerade el. Sedan dess har vindkraftverket fungerat mycket bra. En dyrare skada hade vi 2002 när kraftelektronik i generatorn byttes ut. Även transformatorn har bytts ut.


NJURUNDA VIND EL AB | ÄNGOM 153 | 862 94 NJURUNDA